Privacy en Disclaimer

De Groot Personeel in Techniek

De Groot Personeel in Techniek  en de daaraan verbonden vennootschappen zijn Nederlandse bedrijven. Onze bedrijfsactiviteiten vinden plaats in de Europese Economische Ruimte (EER) en wij bewaren onze gegevens op servers in de EER, tenzij anders aangegeven.

Deze privacyverklaring vat samen wanneer en hoe uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt, beveiligd en geopenbaard worden in verband met uw toegang tot en gebruik van onze applicaties, websites en alle functies, software en diensten die door ons geboden worden (de ‘Dienst(en)’).

1.  Algemeen
De Groot Personeel in Techniek behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze privacyverklaring te wijzigen. Als wij wijzigingen in de privacyverklaring aanbrengen, stellen wij u hiervan op de hoogte. Wij raden u aan om periodiek de laatste versie van de privacyverklaring te lezen.


2.  Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Persoonsgegevens kunnen op een aantal manieren verzameld worden wanneer u gebruikt maakt van de Dienst. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen. De persoonsgegevens zijn gecategoriseerd naar het verwerkingsdoeleinde. Naast ieder persoonsgegeven staat hoe lang het betreffende persoonsgegeven wordt verwerkt.

Persoonsgegevens rechtstreeks door ons verzameld of rechtstreeks door u aan ons aangeleverd


3.1  Verwerkingen op grond van een wettelijke grondslag
 (administratieverplichtingen), verwerkingsduur 10  jaar

 • naam
 • adres
 • overige factuurgegevens


Het niet verschaffen van of bezwaar maken tegen bovengenoemde persoonsgegevens, kan gevolgen hebben voor uw gebruik van de Dienst. Wij kunnen uw toegang tot de Dienst blokkeren of beperken en wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst of het gebruiksrecht te beëindigen overeenkomstig onze algemene voorwaarden. De persoonsgegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.


3.2  Verwerkingen noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst (het leveren van de Dienst), verwerkingsduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

3.2.1  Algemeen 

 • naam
 • privé en/of zakelijk e-mailadres
 • wachtwoord
 • telefoonnummer
 • werkgever
 • werk-gerelateerde functie
 • geslacht
 • geboortedatum
 • overige persoonsgegevens die u invult bij het opnemen van contact met De Groot Personeel in Techniek


Het niet verschaffen van of bezwaar maken tegen bovengenoemde persoonsgegevens, kan gevolgen hebben voor uw gebruik van de Dienst. U kan worden belemmerd in het gebruik van de Dienst, het is mogelijk dat de Dienst niet goed functioneert. Wij kunnen uw toegang tot de Dienst blokkeren of beperken en wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst of het gebruiksrecht te beëindigen overeenkomstig onze algemene voorwaarden. De persoonsgegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om de Dienst goed te laten functioneren of te kunnen verrichten.


3.3  Verwerkingen voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van <De Groot Personeel in Techniek>, verwerkingsduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst


3.3.1  Het verbeteren van onze dienstverlening


3.3.2  Het veilig houden van de Dienst

 • IP-adres
 • device-ID
 • user-ID
 • besturingssysteem
 • tijd, datum en plaats van login


3.3.3  Om u te informeren over andere diensten van <De Groot Personeel in Techniek>

Het niet verschaffen van of bezwaar maken tegen bovengenoemde persoonsgegevens, kan gevolgen hebben voor uw gebruik van de Dienst. Wij kunnen uw toegang tot de Dienst blokkeren of beperken en wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst of het gebruiksrecht te beëindigen overeenkomstig onze algemene voorwaarden (dit geldt niet voor de persoonsgegevens genoemd onder 3.3.3.). De persoonsgegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om te voldoen aan de gerechtvaardigde belangen van De Groot Personeel in Techniek en om misbruik van de Dienst en beveiligingsincidenten te voorkomen.


3.4  Verwerking met uw toestemming, verwerkingsduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst


3.4.1  Om u (op uw verzoek) te informeren over de door u gevolgde dienst of andere diensten van De Groot Personeel in Techniek

 • naam
 • organisatie
 • e-mailadres


3.4.2  Om u op uw verzoek te informeren en te antwoorden op uw vragen

 • naam
 • organisatie
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u invult bij het opnemen van contact met De Groot Personeel in Techniek


3.4.3  Vrijwillig ingevulde informatie op onze websites

Het niet verschaffen van of bezwaar maken tegen bovengenoemde persoonsgegevens heeft geen gevolgen voor uw gebruik van de Dienst. Het weigeren of intrekken van toestemming heeft geen negatieve gevolgen voor uw gebruik van de Dienst

De bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt zodra u gebruik maakt van de Dienst. Persoonsgegevens die slechts verwerkt worden met uw toestemming, worden verwerkt zodra u toestemming heeft gegeven of de persoonsgegevens heeft verstrekt.


4.  Delen van persoonsgegevens

Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, beschrijven, verkopen of verhandelen wij geen persoonlijke informatie over onze bezoekers en gebruikers aan derden.


4.1  Delen met verwerkers

De Groot Personeel in Techniek kan derden inschakelen om ons bij te staan bij het verlenen van de Dienst. Die derden kunnen, in het kader van hun rol bij het leveren van de Dienst, uw persoonsgegevens verwerken. In dit opzicht wordt een dergelijke derde hierna aangeduid als ‘Verwerker’. Met deze Verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten.

Wij maken gebruik van de volgende soorten Verwerkers:

 • ontwikkelaars en leveranciers van software;
 • opslag van (persoons)gegevens en database beheer en onderhoud;
 • onderzoeksbureaus en analytische software om onze dienstverlening te verbeteren (o.a. privacy-vriendelijk ingesteld Google Analytics waardoor geen persoonsgegevens met Google gedeeld worden);
 • ticketbeheerders voor ondersteuning van klanten;
 • beheerders van evaluatieformulieren;
 • hosting provider(s);
 • aanbieders van relatiebeheersoftware.


In sommige gevallen kan de Verwerker uw persoonsgegevens namens ons verzamelen. Wij informeren Verwerkers dat zij persoonsgegevens die zij van ons verkrijgen niet mogen gebruiken, behalve ten behoeve van het verlenen van de Dienst. De Groot Personeel in Techniek is niet verantwoordelijk voor eventuele aanvullende informatie die u rechtstreeks aan Verwerkers verstrekt. Wij raden u aan dat u zich goed informeert over de Verwerker en diens bedrijf, alvorens persoonsgegevens aan dergelijke Verwerkers te verstrekken.


4.2  Delen met uw toestemming

Van tijd tot tijd kunnen wij ook persoonsgegevens delen met derden wanneer u ons daartoe toestemming geeft om dit te doen. We kunnen bijvoorbeeld werken met andere partijen om specifieke diensten of aanbiedingen rechtstreeks aan u aan te bieden. Als u zich inschrijft voor deze diensten van derde partijen of marketingaanbiedingen, kunnen we de persoonsgegevens die u daarvoor verstrekt, zoals naam of andere contactgegevens die we redelijkerwijs nodig achten, met deze derden partijen delen zodat onze zakenpartner de diensten of aanbiedingen kan leveren of contact met u op kan nemen.


4.3  Onze wettelijke verantwoordelijkheid

Wij mogen persoonsgegevens delen indien wij erop mogen vertrouwen dat dit wettelijk is toegelaten of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij mogen ook persoonsgegevens met derden delen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten, om op eventuele aanspraken te reageren, of om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen en om, zonder beperking, onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van de Dienst. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van verzoeken van een uitvoerende, administratieve of andere overheidsinstantie die wij ontvangen en die verband houden met uw persoonsgegevens, tenzij dit door de toepasselijke wet verboden wordt.


4.4  Fusie of verkoop (deel) van de onderneming

Persoonsgegevens mogen ook worden geopenbaard, gedeeld en overgedragen als onderdeel van, of gedurende onderhandelingen over, een fusie, verkoop van vermogensbestanddelen van de onderneming, financieringen of aankopen of in elke andere situatie waarin persoonsgegevens kunnen worden overgedragen als onderdeel van onze onderneming.


5.  Bescherming van persoonsgegevens

De Groot Personeel in Techniek zal ervoor zorgen dat passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens genomen worden. Wij volgen algemeen geaccepteerde standaarden ter bescherming van persoonsgegevens, zowel tijdens de overdracht daarvan en zodra we de persoonsgegevens hebben ontvangen. Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 • We hebben fysieke en elektronische maatregelen ingevoerd die zijn ontworpen om onbevoegde toegang, verlies of misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
 • We gebruiken waar nodig SSL (Secure Socket Layer) -technologie om transmissie van gevoelige informatie of persoonsgegevens naar ons te versleutelen, zoals accountwachtwoorden en andere betalingsgerelateerde identificeerbare informatie.
 • Waar redelijkerwijs mogelijk worden back-ups van persoonsgegevens gemaakt.
 • Gevoelige informatie wordt waar mogelijk versleuteld opgeslagen.
 • Kwetsbaarheden in de software worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk aangepakt.


U moet er rekening mee houden dat onze Verwerkers verantwoordelijk zijn voor het verwerken, beheren of opslaan van (een deel van) de persoonsgegevens die we ontvangen. Verwerkers zijn niet bevoegd om deze gegevens te gebruiken om bij u te adverteren. Deze Verwerkers zijn contractueel, door middel van een verwerkersovereenkomst, met ons verplicht om de persoonsgegevens die zij van ons hebben ontvangen, te beveiligen.

Er is echter geen manier van overbrengen via het internet of een methode van elektronische opslag die 100% veilig is. Daarom kunnen we de absolute veiligheid niet garanderen.


6.  Links naar sites van derden

Onze Diensten en/of de website kunnen links bevatten naar andere websites, evenals advertenties van derden. Websites van derden kunnen informatie over u bijhouden. We hebben geen controle over dergelijke sites of hun activiteiten. Eventuele persoonsgegevens die u op de pagina’s van derden verstrekt, worden rechtstreeks aan die derde verstrekt en zijn onderworpen aan het privacy beleid van die derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van websites waar wij naar linken of die op onze Diensten en/of websites adverteren. Links van onze website naar derden of naar andere sites worden alleen ten behoeve van u ter beschikking gesteld. Wij raden u aan om hun privacy- en beveiligingspraktijken en hun beleid te bestuderen voordat u persoonsgegevens aan ze verstrekt.


7.  Welke keuzes heeft u met betrekking tot het gebruik van zijn persoonsgegevens?

Voordat wij uw persoonsgegevens delen met derden op manieren die niet onder deze privacyverklaring vallen, inclusief gebruik voor direct marketing doeleinden, wordt u daarvan in kennis gesteld en gevraagd toestemming te geven op het moment dat dergelijke informatie wordt verzameld.

Wij kunnen u marketing- en promotiemateriaal over onze producten en diensten sturen. Als u niet (meer) wilt dat de informatie wordt gebruikt voor direct marketing, kan u contact met ons opnemen op het e-mailadres dat onder ‘Contact’ wordt vermeld.

U kunt zichzelf ook afmelden door de afmeldinginstructies te volgen die bij elke promotie-e-mail zijn opgenomen. Dit heeft geen invloed op ons recht en onze mogelijkheid om u Dienst- en account verwante e-mails te sturen of persoonsgegevens te gebruiken zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wij zullen zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek voldoen aan uw verzoeken.


8.  Uw rechten

U kunt uw betreffende persoonsgegevens die door de website en de Dienst worden verzameld, controleren, bijwerken, corrigeren of verwijderen, door contact op te nemen op een manier zoals genoemd onder artikel 9 ‘Contact’ of door gebruik te maken van een hiervoor ontworpen functie in de Dienst.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van persoonsgegevens of het beperken van de verwerking of het intrekken van toestemming onder omstandigheden kan leiden tot de beëindiging van het recht om gebruik te maken van de dienst.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens in onze bestanden te behouden indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk of aan te bevelen is om de Dienst aan anderen te verstrekken, geschillen op te lossen, de toepasselijke gebruiksvoorwaarden te handhaven, voor technische en/of juridische vereisten en/of indien de Dienst dat vergt.

Om per e-mail toegang te krijgen tot de eigen persoonsgegevens, moet u voldoende bewijs van uw identiteit verstrekken zoals wij dat verzoeken. We behouden ons het recht voor om elke gebruiker toegang te weigeren als we van mening zijn dat er vragen zijn over uw identiteit. Wij reageren binnen 4 weken op alle toegangsverzoeken. Bij complexe verzoeken kan de termijn met nog eens 4 weken worden verlengd. Indien wij de termijn verlengen, zullen wij u binnen 4 weken na het indienen van het verzoek daarvan op de hoogte stellen.

U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst te beperken of te stoppen. Wij voldoen aan uw verzoek, maar u kunt worden belemmerd in uw gebruik van de Dienst en het kan mogelijk zijn dat u de Dienst niet meer kan of mag gebruiken, zoals vermeld in artikel 4 van deze privacyverklaring.

U kunt ons met redelijke tussenpozen verzoeken om de persoonlijke informatie die wij over u verwerken, zoals door u gespecificeerd, over te dragen, zolang de gevraagde informatie geen persoonlijke gegevens bevat van andere natuurlijke personen en zolang als de gevraagde informatie is verwerkt op basis van de gronden vermeld in artikel 3.2 en 3.4 van deze privacyverklaring. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek voldoen.

U heeft het recht om bij de bevoegde privacy autoriteit een klacht in te dienen die verband houdt met onze verwerking van persoonsgegevens. Voor Nederland is deze autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens, die u kunt bereiken op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.


9.  Contact

Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op privacy@degrootpit.nl door te bellen naar 076-5439078 of per post via Speelhuislaan 173, 4815 CD Breda.